• Nasza szkoła

  • Historia

  • Studniówka 2019

  • Wycieczki

  • Dzień Otwarty 2016

Zaloguj / Wyloguj

1713546
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
137
1291
137
1256195
13196
35828
1713546

Your IP: 3.228.220.31
2020-08-09 02:11

PROGRAM ERASMUS+
AKCJA KA2

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW W PROJEKCIE
"Games always make everyone supportive"

  Celem projektu  jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie rozwoju społecznego i emocjonalnego, jak również rozwijanie kompetencji językowych i świadomości europejskiej oraz wykorzystania TIK w nauczaniu.
     Podejmowane działania będą miały różnorodny charakter: od tworzenia prezentacji o szkole, uczniach i kraju, cyfrowych przewodników turystycznych, plakatów czy słownika terminów sportowych po organizację turniejów sportowych, szkoleń, konkursów i kampanii ekologicznych, kursów zdrowego gotowania i wiele innych. Projekt zakłada  pięć mobilności zagranicznych uczniów do Bułgarii, Włoch, Litwy, Słowacji oraz  goszczenie uczniów zagranicznych partnerów.

1. Udział ucznia w projekcie polega na uczestnictwie w dowolnej liczbie działań związanych z realizacją celów projektu.
2. Każdy uczeń może zgłosić chęć udziału w projekcie. O liczbie uczniów biorących udział w projekcie decydują: specyfika podejmowanych działań oraz kompetencje uczniów niezbędne do wykonywania zadań.
3. Udział uczniów w projekcie jest dobrowolny.
4. Decyzję w sprawie udziału ucznia w projekcie podejmuje szkolny koordynator projektu po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli.
5. Uczeń przystępujący do realizacji projektu powinien dostarczyć koordynatorowi zgodę rodziców na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych dziecka. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Pracę w ramach projektu uczniowie wykonują głównie w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Niektóre zadania projektowe mogą być realizowane na zajęciach lekcyjnych. W tym przypadku w działania projektowe zaangażowani są wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach, a zgoda rodziców nie jest wymagana.
7. Uczniowie wykonują zadania związane z projektem pracując grupowo lub indywidualnie, zazwyczaj pod nadzorem nauczyciela, a w wyjątkowych sytuacjach samodzielnie.

PRZYJMOWANIE UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PARTNERSKICH

1. W czasie realizacji projektu odbędzie się pięć mobilności, podczas których uczniowie mogą przyjmować partnerów z zagranicy we własnym domu.

2. Rodzina przyjmująca zapewnia gościowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w tym:
a. odbiór gościa ze szkoły lub innego ustalonego miejsca w dniu przyjazdu do Szydłowca lub powrotu z wycieczki oraz dostarczenie gościa do szkoły lub w inne ustalone miejsce zbiórki w dniu wyjazdu z Szydłowca lub na wycieczkę,
b. zakwaterowanie, w szczególności samodzielne miejsce do spania,
c. wyżywienie, oprócz sytuacji, w których uczeń będzie przebywał pod opieką swoich nauczycieli,
d. możliwość poznania zasad funkcjonowania polskiej rodziny, tradycji i wartości.

3. Rodzice ucznia potwierdzają gotowość do przyjęcia gościa ze szkoły partnerskiej w oświadczeniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Rodzice ucznia wraz z dzieckiem zobowiązani są do udziału w trzech zebraniach informacyjnych:
a. wstępnym na około dwa miesiące przed przyjazdem gości
b. końcowym najpóźniej na tydzień przed przyjazdem gości
c. podsumowującym na około tydzień po wyjeździe gości.

5. Uczniowie przyjmujący gości uczestniczą w większości działań projektowych odbywających się podczas spotkania.

6. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej NIE JEST równoznaczne z zakwalifikowaniem   na wyjazd zagraniczny, jednak zdecydowanie zwiększa taką możliwość.

WYJAZDY ZAGRANICZNE
INFORMACJE OGÓLNE

1. W ramach realizacji projektu "Games always make everyone supportive" przewiduje się wyjazdy do każdej ze szkół partnerskich.
2. Ze względu na niewielką liczbę uczniów, którzy mogą uczestniczyć w wyjazdach, traktowane są one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu. Pierwszeństwo w wyjeździe mają uczniowie szczególnie zaangażowani w działania tematycznie związane z działaniami planowanymi na wyjeździe.
3. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, udział w zajęciach tematycznych), uczniowie kwaterowani są u rodzin uczniów szkoły partnerskiej, które zapewniają wyżywienie, nocleg itp., uczeń zobowiązany jest jednak posiadać kieszonkowe na drobne wydatki nie pokrywane z grantu, w kwocie określonej każdorazowo przez koordynatora i podanej do wiadomości przed wyjazdem.  
4. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, a opiekę nad młodzieżą sprawuje nauczyciel uczestniczący w realizacji projektu, na ogół odpowiedzialny za zadania tematycznie związane z działaniami planowanymi na wyjeździe.

REKRUTACJA UCZNIÓW NA WYJAZDY ZAGRANICZNE

1. Przy kwalifikacji na wyjazdy uwzględniane będą następujące kryteria:
a. liczba, jakość i tematyka wykonywanych w trakcie Projektu zadań
b. frekwencja na zajęciach projektowych
c. terminowość realizacji zadań projektowych
d. punkty zgromadzone za aktywność i zaangażowanie w realizację zadań projektowych (skala punktów za każde zadanie 1-5)
e. deklaracja przyjęcia ucznia zagranicznego w domu (w przypadku braku takiej możliwości znalezienie zastępstwa lub opłacenia pobytu gościa w hotelu)
W razie trudności z wyłonieniem uczestników na podstawie powyższych kryteriów, dodatkowo mogą zostać uwzględnione:
f. stopień znajomości języka angielskiego
g. nienaganne zachowanie
2. Przed każdym wyjazdem w szkole powoływany jest zespół rekrutacyjny, który dokonuje rekrutacji uczniów biorących udział w wyjeździe. Zespół liczy co najmniej 3 osoby i składa się z koordynatora oraz nauczycieli uczestniczących w realizacji działań projektowych tematycznie związanych z działaniami planowanymi na wyjeździe. W razie kontrowersji, do zespołu powoływani są również wychowawcy i nauczyciele języka angielskiego uczniów przewidzianych do wyjazdu.

3. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość uczniów, którzy mogą wziąć udział  w wyjeździe, utworzona zostanie grupa rezerwowa.
4. Niemożność wyłonienia uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów spowoduje konieczność przeprowadzenia losowania.
5. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, do udziału w wyjeździe zostanie zaproszony uczeń z listy rezerwowej.
6. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji, zakup nowego ubezpieczenia itp.).
7. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej NIE JEST równoznaczne z zakwalifikowaniem się do wyjazdu, choć brane jest pod uwagę podczas rekrutacji.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH

1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta informacyjna itp.) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się  z regulaminem wyjazdu. Wzór oświadczenia rodziców stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

3. Rodzice ucznia wraz z dzieckiem zobowiązani są do udziału w trzech zebraniach informacyjnych:
d. wstępnym -  na około dwa miesiące przed wyjazdem
e. końcowym - najpóźniej na tydzień przed wyjazdem
f. podsumowującym - na około tydzień po powrocie dziecka z wyjazdu.

4. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany (odpowiedni ubiór, obuwie, dokumenty itp.)

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać poleceń kierownika wyjazdu oraz opiekunów.

6. Uczniowie mogą realizować program różniący się od programu polskich opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostają pod opieką rodziców uczniów goszczących lub pracowników szkoły goszczącej i zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać ich poleceń.

7. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. samodzielnego ? bez zgody kierownika wyjazdu - oddalania się od grupy.
b. kąpieli i używania sprzętu pływającego bez zgody kierownika wyjazdu.
c. spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci.
d. palenia papierosów.

8. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym     na nocleg.

9. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.

10. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.

11. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

12. W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu nastąpi wykluczenia ucznia   z dalszego udziału w wyjeździe (uczeń pełnoletni wraca z wyjazdu na swój własny koszt, uczeń niepełnoletni jest odbierany przez rodziców/opiekunów prawnych na ich koszt) oraz w Projekcie, obniżenie oceny z zachowania oraz zastosowanie kar przewidzianych     w Statucie Szkoły.

13. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

14. Postanowienia Regulaminu dotyczące zachowania uczestników obowiązują od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

15. Za zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu a domem odpowiadają rodzice.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

2. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt. Odwołanie należy zgłosić do koordynatora projektu w momencie wystąpienia sporu lub najpóźniej  na tydzień po ogłoszeniu spornej decyzji na tablicy ogłoszeń w Kąciku Erasmusa+.

3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu, na tablicy ogłoszeń w Kąciku Erasmusa+ oraz na stronie internetowej szkoły www.liceum.webd.pl w zakładce "Erasmus+".


 

 

Facebook Sienkiewicza

Erasmus +

Ile osób goscimy?

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.